Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Головний спеціаліст-бухгалтер архівного сектору РДА

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста-бухгалтера архівного сектору районної державної адміністрації 

Основні посадові обов’язки:

1. Головний спеціаліст-бухгалтер Сектору організовує використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду, що мають місцеве значення.

2. Складає в установлені строки план-звіт спеціаліста архівного сектору на рік, подає його на затвердження в установленому порядку та щоквартально звітує про виконання плану-звіту.

3. Готує архівні довідки, витяги та копії з документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архівному секторі районної державної адміністрації, листи-відмови тощо на запити фізичних та юридичних осіб у терміни, встановлені чинним законодавством та Правилами роботи архівних установ України, відповідає за ведення реєстраційної документації; в межах своєї компетентності проводить розрахунок вартості тематичних архівних довідок, витягів та контролює своєчасну оплату юридичними та фізичними особами архівних послуг у сфері використання архівних документів, веде відповідну документацію, готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань організації використання відомостей, які містяться в документах національного архівного фонду; здійснює облік і звітність про проведену роботу; готує проекти листів з питань організації використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду.

4. Забезпечує в межах своєї компетенції доступ до публічної інформації, розпорядником якої є архівний сектор районної державної адміністрації.

5. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захист персональних даних.

6. Забезпечує в межах своєї компетенції здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

7. Виконує інші доручення завідувача архівного сектору районної державної адміністрації.

8. Головний спеціаліст – бухгалтер Сектору є секретарем експертної комісії (далі ЕК) архівного сектору районної державної адміністрації та за рішенням голови ЕК, яким є завідувач архівного сектору районної державної адміністрації, забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек та окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання, веде картотеку обліку описів та актів про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду, схвалених ЕК архівного сектору районної державної адміністрації.

9. Надає методичну і практичну допомогу з питань упорядкування документів підприємств, установ та організацій району.

10. Бере участь в організації і проведені семінарів з діловодства та архівної справи в установах та організаціях району.

11. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

12. Проводить каталогізацію документів.

13. Забезпечує описування та приймання на державне зберігання документів особового походження.

14. Проводить інформаційну діяльність (написання статей, книг, проведення виставок, шкільних уроків).

15. Проводить упорядкування документів Сектору;

16. Відповідальний за архівосховища.

17. Проводить удосконалення описів справ фондів.

18. Відповідає за санітарний стан архівосховища.

19. Забезпечує організацію роботи Сектору з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності.

20. Вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сектору.

21. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності;

22. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Безстрокове призначення на посаду.

Кваліфікаційні вимоги.

Освіта: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи: не обов`язковий

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про Національний архівний фонд і архівні установи”; постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”; наказ Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року № 656/5 “Правила роботи установ України”.

Професійна компетентність: вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими, вміння надавати зворотний зв'язок, виконання плану змін та покращень, здатність приймати зміни та змінюватись, чітке бачення результату, сфокусовані зусилля для досягнення результату, запобігання та ефективне подолання перешкод, вміння та навички роботи з програмами пакету MicrosoftOffise (Word, Excel), вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2017 року № 648), письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка встановленого зразка відповідно до наказу Нацагенства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 20.12.2017).

Конкурс буде проведено 24 січня 2018 року о 14.00 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається архівним сектором районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-22-09, skadarchive@ukr.net

 

Результати конкурсу: https://rada.info/upload/users_files/04060134/0b0ed471f480ce2fd608ed10e1c0303f.pdf