Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Головний спеціаліст  відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату  районної державної адміністрації

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

головного спеціаліста  відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату  районної державної адміністрації  на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до Закону України «Про державну службу» зберігається посада державної служби.

Основні посадові обов’язки:

1.Бере участь у плануванні роботи Відділу стосовно питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи Відділу з цих питань.

2.Бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.Організовує виконання районною державною адміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.Розробляє та подає голові районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

5.Організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

6.Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з проведення на території району роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням.

7.Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів.

8.Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.

9.Подає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо участі в організації управління державою в особливий період.

10.Організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів в мобілізаційної підготовки.

11.Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців.

12.Бере участь в укладені договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями.

13.Вживає заходів щодо виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів).

14.Подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій.

15.Подає пропозиції щодо створення, розвиту, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях.

16.Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях.

17.Бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації.

18.Подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації.

19.Подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

20.Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування господарства району в умовах особливого періоду.

21.Організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення району в особливий період.

22.Розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу.

23.Забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.

24.Готує і доводить іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

25.Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

26.Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

27.Організовує контроль за виконанням розпорядчих документів директивних органів, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації згідно з чинним законодавством України з питань, що належать до його компетенції.

28.Вносить пропозиції голові райдержадміністрації з питань оборони та військово-шефської роботи, готує відповідні розпорядження з цих питань, забезпечує їх виконання.

29.Підтримує зв’язки з мобілізаційними підрозділами центральних органів виконавчої влади, командуванням Південного оперативного командування, командуванням військових частин і з’єднань, дислокованих на території району, та військовим комісаріатом, надає допомогу їм у виконанні поставлених перед ними задач.

30.Сприяє діяльності військового комісаріату, органів освіти, охорони здоров’я, молодіжних, спортивних, ветеранських організацій з питань підготовки району до служби в Збройних Силах України, проведення приписки і призову їх на строкову військову службу.

31.Організовує оперативний розгляд конфліктних ситуацій, які виникають при проведені призову на строкову військову службу, листів, скарг, інших звернень військовослужбовців та членів їх сімей.

32.Координує роботу управлінь і відділів райдержадміністрації по підвищенню рівня мобілізаційної підготовки галузей господарства району, будівництву і введенню в дію об’єктів мобілізаційного призначення.

33.Організовує практичну допомогу на місцях у проведені оборонної, мобілізаційної, допризовної роботи, а також навчання та стажування працівників райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, відповідальних за стан цієї роботи.

34.За погодженням з керівництвом райдержадміністрації, або згідно з планом організовує перевірки роботи органів місцевого самоврядування, районних організацій і відомств по виконанню законів і підзаконних актів, розпоряджень голови райдержадміністрації з питань оборонної, мобілізаційної, допризовної і призовної роботи.

35.Організовує розгляд питань оборонної роботи та мобілізаційної підготовки на нарадах з керівниками державних і господарських органів.

36.Бере участь у виконанні заходів територіальної оборони.

37.Забезпечує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства в сфері охорони державної таємниці, координує роботу з цього питання.

38.У випадках стихійного лиха здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у таких зонах громадського порядку.

39.Погоджує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, що стосуються забезпечення охорони державної таємниці.

40.Вживає заходів щодо охорони державної таємниці у районній державній адміністрації.

41.Здійснює організацію та ведення секретного діловодства у районній державній адміністрації.

42.Здійснює контроль за дотриманням режиму роботи зі службовими і таємними документами.

43.Виконує також інші обов’язки, що належать до його компетенції.

44.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

45.Зобов’язаний  дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Строкове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи: не обов`язковий

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про військовий обов’язок і військову службу”; “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”; “Про оборону України”; “Про державну таємницю”; “Про правовий режим воєнного стану”; “Про державний матеріальний резерв”.

 

Професійна компетентність: здатність приймати вчасні та виважені рішення,  ініціативність щодо пропозицій/рішень, здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики, оптимізм.

 

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Відділу; практики застосування чинного законодавства; Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства.

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 31.07.2018).

Конкурс буде проведено 21 серпня 2018 року о 14.00 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-33-31, skad_kadru@ukr.net